وزیران خارجه عربستان و چین درباره تحولات غزه تلفنی گفت وگو کردند
تهران- ایرنا- منابع خبری گزارش دادند، وزیران خارجه ،ستان سعودی و چین تلفنی درباره آ،ین تحولات غزه گفت وگو ،د.


منبع: https://www.irna.ir/news/85258560/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

چت و تماس امن دیوار. هدف اصلی این دپارتمان بررسی وب سایت و وب سرویس های شما و.